Veiklos sritys

Įmonių teisė

 • Įmonių, jų filialų ir atstovybių steigimo dokumentų rengimas ir registravimas.
 • Įmonės įstatų, nuostatų, valdymo organų reglamentų rengimas.
 • Akcininkų (dalyvių) susirinkimų, kitų valdymo organų posėdžių organizavimas, valdymo organų sprendimų ir protokolų rengimas.
 • Akcininkų (dalyvių) atstovavimas santykiuose su kitais akcininkais (dalyviais), su įmone.
 • Įmonių reorganizavimo projektų rengimas ir įmonių reorganizavimo procesų koordinavimas.
 • Konsultavimas, dokumentų rengimas ir atstovavimas įmonių restruktūrizavimo, likvidavimo ir bankroto klausimais.
 • Pagalba gaunant įmonėms valstybės ir vietos savivaldos institucijų leidimus bei licencijas.
 • Konsultavimas bei dokumentų rengimas įmonių susijungimo, prijungimo, pertvarkymo, įsigijimo ir pardavimo klausimais.

Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

 • Nekilnojamojo turto projektų vertinimas, siūlymų pateikimas.
 • Preliminarių sutarčių ir pagrindinių nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, nuomos, lizingo ir kitokių sutarčių rengimas.
 • Projektavimo darbų, statybos rangos, statybos darbų techninės priežiūros sutarčių rengimas.
 • Atstovavimas santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis, atsakingomis už leidimų nekilnojamojo turto sandoriams ir statybos veiklai išdavimą.
 • Atstovavimas santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis, atsakingomis už teritorijų planavimo dokumentų rengimą, išdavimą, tvirtinimą.
 • Pagalba atkuriant nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą.

Darbo teisė

 • Konsultavimas individualių ir kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo, nutraukimo ir kitais darbo teisės klausimais.
 • Individualių ir kolektyvinių darbo sutarčių, susitarimų dėl darbo sutarčių nutraukimo rengimas.
 • Darbo tvarkos taisyklių ir pareiginių nuostatų rengimas. Konsultacijos darbo saugos klausimais.
 • Atstovavimas darbo ginčuose ikiteisminėse stadijose ir teismuose, įvairių procesinių dokumentų rengimas.
 • Atstovavimas išieškant darbuotojų padarytą materialinę žalą darbdaviams, atlyginant darbuotojų sveikatai padarytą žalą.

Mokesčių teisė

 • Įmonių bei fizinių asmenų konsultavimas Lietuvos bei Europos Sąjungos mokesčių teisės klausimais.
 • Atskirų civilinių sandorių vertinimas Lietuvos ir tarptautinio apmokestinimo aspektais.
 • Atstovavimas kliento interesams mokesčių administratoriui atliekant patikrinimą, oficialių paaiškinimų/atsikirtimų rengimas.
 • Atstovimas nagrinėjant mokestinius ginčus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Mokestinių ginčų komisijoje bei teisme.

Bankų teisė ir finansai

 • Konsultacijos finansų įstaigų steigimo, leidimų veiklai gavimo ir finansų įstaigų veiklos klausimais.
 • Finansavimo projektų vertinimas, atstovavimas finansų įstaigose.
 • Kreditavimo, lizingo, faktoringo bei kitų skolinimui ar finansavimui reikalingų dokumentų rengimas.
 • Konsultacijos atsiskaitymų ir mokėjimų (akredityvai, čekiai, vekseliai ir kt.) klausimais.
 • Konsultacijos dėl turto įgijimo, įkeitimo, tarptautinės prekybos finansavimo, banko, sindikuotų paskolų (kredito) teikimo ir gavimo, privatizavimo sandorių, finansavimo, bendros jungtinės veiklos ir kapitalo formavimo klausimais.

Konkurencijos teisė

 • Konsultavimas dėl sudaromų ar sudarytų susitarimų atitikimo teisės aktų reikalavimams.
 • Ūkio subjektų interesų atstovavimas ginčuose dėl konkurenciją ribojančių susitarimų, sankcijų už tokių susitarimų sudarymą skyrimo.
 • Klientų, kurių interesai pažeisti dėl konkurenciją ribojančių veiksmų, konsultavimas ir atstovavimas.
 • Konsultavimas ir atstovavimas nesąžiningos konkurencijos bylose.
 • Konkurencijos tarybos nutarimų apskundimas, klientų atstovavimas teismuose.