Zakres usług

Prawo spółek

 • Tworzenie podmiotów gospodarczych, przygotowanie dokumentów oraz rejestracja.
 • Przygotowanie dokumentów spółek, statutów, regulaminów zarządu.
 • Organizowanie zgromadzeń walnych i innych posiedzeń organów zarządzających organizacją, przygotowanie protokołów zgromadzeń oraz posiedzeń.
 • Reprezentacja akcjonariuszów (uczestników) w relacjach z innymi akcjonariuszami (uczestnikami), reprezentacja w stosunkach z firmą.
 • Opracowanie projektu reorganizacji spółki oraz koordynacja procesu reorganizacji.
 • Doradztwo, przygotowanie oraz przedstawianie osób w procesie restrukturyzacji, likwidacji i upadłości przedsiębiorstwa.
 • Pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu zezwoleń i licencji państwowych oraz lokalnych.
 • Doradztwo oraz przygotowanie dokumentów w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją, nabyciem spółek.

Prawo nieruchomości oraz prawo budowlane

 • Wycena projektów nieruchomości, przygotowanie wniosków.
 • Przygotowanie umów przedwstępnych i głównych umów nieruchomości – sprzedaży, wynajmu, dzierżawy oraz innych umów.
 • Przygotowanie umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, umów o nadzorze technicznym budowy.
 • Reprezentacja w stosunku do władz państwowych oraz lokalnych, odpowiedzialnych za zezwolenia transakcji na rynku nieruchomości i zezwolenia na działalność budowlaną.
 • Reprezentacja w stosunku do władz państwowych oraz lokalnych, odpowiedzialnych za przygotowanie, wydanie oraz potwierdzenie dokumentów planowania terytoriów.
 • Pomoc w przywróceniu prawa własności do nieruchomości.

Prawo pracy

 • Doradztwo przy przygotowaniu oraz rozwiązaniu indywidualnych oraz zbiorowych umów o pracę oraz inne usługi z zakresu prawa pracy.
 • Przygotowanie do rozwiązań indywidualnych oraz zbiorowych umów o pracę, układów o umowach pracy.
 • Przygotowanie regulaminów pracy. Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz sądach we wszystkich etapach sporów pracowniczych oraz przygotowanie dokumentów procesowych oraz reprezentacja klientów (pracowników) w sprawach o odszkodowanie w związku z uszkodzeniem zdrowia.

Prawo podatkowe

 • Doradztwo osób prawnych i fizycznych z zakresu prawa podatkowego litewskiego oraz Unii Europejskiej.
 • Indywidualna ocena aspektów podatkowych litewskich i międzynarodowych transakcji cywilnych.
 • Reprezentowanie interesów klienta w trakcie kontroli przez organy podatkowe, przygotowanie oficjalnych wyjaśnień / replikacji.
 • Reprezentacja klientów w sporach (postępowaniu sądowym) podatkowych z Państwową Inspekcją Podatkową.

Prawo bankowe i prawo finansów

 • Doradztwo w sprawie utworzenia, otrzymania zezwolenia oraz działania instytucji finansowych.
 • Ocena projektu finansowania, reprezentowanie w instytucjach finansowych.
 • Przygotowanie dokumentów w związku z otrzymaniem kredytu, leasingu, faktoringu i innych form finansowania.
 • Konsultacje w sprawach płatności i rozrachunku (akredytywy, czeki, weksle itp.).
 • Konsultacje w sprawach nabycia nieruchomości, otrzymania kredytu hipotecznego, finansowania handlu międzynarodowego, bankowości, otrzymania kredytów konsorcjalnych, transakcji prywatyzacyjnych, finansowania, joint venture oraz w sprawach tworzenia wspólnego kapitału.

Prawo konkurencji

 • Doradztwo w zakresie sprawdzenia zgodności umów zawartych lub wykonywany z wymogami prawa.
 • Reprezentowanie interesów klientów w sporach, dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, kar za tego typu porozumienia.
 • Doradztwo i reprezentacja klientów, których interesy są poszkodowane z powodu praktyk ograniczających konkurencję.
 • Doradztwo i reprezentacja w sprawach nieuczciwej konkurencji.
 • Reprezentowanie klientów w sprawach sądowych oraz przygotowanie i składanie skarg w Radzie ds. Konkurencji.