Expertisegebieden

Vennootschapsrecht

• Voorbereiding en registratie van de oprichtingsdocumenten van ondernemingen, hun filialen en vertegenwoordigingskantoren.
• Voorbereiding van de vennootschapsstatuten, voorschriften en regels van de beheersorganen van de onderneming.
• Organisatie van de vergaderingen van aandeelhouders (deelnemers) of andere beheersorganen; voorbereiding van besluiten en de notulen van de beheersorganen van de onderneming.
• Vertegenwoordiging van aandeelhouders (deelnemers) in hun relatie met andere aandeelhouders (deelnemers), en de onderneming.
• Voorbereiding van reorganisatie projecten van de onderneming en de coördinatie van de reorganisatie procedures.
• Advisering, voorbereiding van documenten en ondernemingsvertegenwoordiging in geval van herstructurering, ontbinding en faillissement.
• Bijstand in het verkrijgen van vergunningen en licenties voor ondernemingen van overheids- en gemeentelijke instellingen.
• Advisering en voorbereiding van documenten over zaken met betrekking tot de fusie, vereniging, reorganisatie, aankoop en verkoop van de onderneming.

Vastgoedrecht en Bouwrecht

• Beoordeling van vastgoedprojecten met advies.
• Voorbereiding van de voorlopige en de hoofdzakelijke vastgoed koop-verkoop, huur, leasing en andere contracten.
• Voorbereiding van de planning overeenkomsten, bouwcontracten, en overeenkomsten inzake het technische toezicht van bouwwerken.
• Vertegenwoordiging in contacten met overheids- en gemeentelijke instellingen die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van vergunningen voor vastgoedtransacties en bouwwerken.
• Vertegenwoordiging in contacten met overheids- en gemeentelijke instellingen die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding, de afgifte en de sanctionering van grondgebied planningsdocumenten.
• Bijstand in het herstel van de eigendomsrechten op het bestaande vastgoed.

Arbeidsrecht

• Advisering over het sluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten en collectieve overeenkomsten, als ook andere arbeidsrechtelijke zaken.
• Voorbereiding van arbeidsovereenkomsten en collectieve overeenkomsten, ook overeenkomsten over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
• Voorbereiding van arbeidsvoorschriften en werkinstructies. Advisering betreffende arbeidsveiligheid.
• Vertegenwoordiging in arbeidsgeschillen bij voorgerechtelijke instanties en de rechtbanken; opstellen van processtukken.
• Vertegenwoordiging in het geval van materiële schade bij de werkgever, veroorzaakt door de werknemer, terugvorderingen in het geval van vergoedingen van schade aan de gezondheid van de werknemers.

Fiscaal recht

• Advisering over Litouwse en de Europese Unie fiscaal rechtelijke kwesties voor rechtspersonen en natuurlijke personen.
• Beoordeling van individuele burgerlijke transacties in het kader van de Litouwse en internationale fiscaliteit.
• Vertegenwoordiging van de belangen van de cliënt tijdens een inspectie door de belastingdienst administrateur; voorbereiding van de officiële verklaringen/ antwoorden.
• Vertegenwoordiging in fiscale geschillen met de belastingdienst, de Commissie van fiscale geschillen en rechtbanken.

Bankrecht en Financiën

• Advisering over de oprichting en de activiteiten van financiële instellingen, het verkrijgen van licenties voor financiële activiteiten.
• Beoordeling van financiële projecten; vertegenwoordiging bij financiële instellingen.
• Voorbereiding van creditering, leasing, factoring en andere documenten, die noodzakelijk zijn voor leningen of financiële zaken.
• Advisering over de afwikkeling van rekeningen en betalingen (kredietbrieven, cheques, wissels, enz.).
• Advisering in verschillende transacties, waaronder vastgoedverwerving/ hypotheek, financiering van de internationale handel, levering/ het verkrijgen van bank/ gesyndiceerde leningen, privatisering, financiering, joint venture, investeringen, enz.

Mededingingsrecht

• Advisering over wetgevende zaken met betrekking tot af te sluiten en gesloten overeenkomsten.
• Vertegenwoordiging van de belangen van ondernemingen bij geschillen betreffende overeenkomsten, die de concurrentie beperken, en de toepassing van sancties voor het sluiten van dergelijke overeenkomsten.
• Advisering en vertegenwoordiging van cliënten van wie de belangen zijn geschonden door beperkende mededinging praktijken.
• Advisering en vertegenwoordiging in oneerlijke mededinging gevallen.
• Beroep tegen de besluiten van de Raad voor de Mededinging en cliënt vertegenwoordiging in rechtbanken.